Suresh Deshmukh
Managing Director

Ajinkya Deshmukh
B.Pharm, M.S(London)